Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.12.2010 | Aktualizacja: 04.12.2010, 21:36:15

Prace Rady KPOIA

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.

Zgodnie z Ustawą okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności:

  1. kieruje działalnością okręgowej izby,
  2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,
  3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  4. składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności,
  5. wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
  6. reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,
  7. prowadzi listę członków okręgowej izby,
  8. występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
  9. prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby

Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.
Od uchwały, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Krajowej Rady Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Zebrania rady odbywają się cyklicznie, zwyczajowo w każdą pierwszą środę miesiąca.

Uwaga!
Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu oryginały załączników.


Załączniki: