Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.05.2022 | Aktualizacja: 25.05.2022, 17:09:24

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej

 1. Izby Architektów RP.

 

W dniu 26 marca 2022r. w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy odbył się VI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (KPOIA RP).

Zjazd o godzinie 10:00 rozpoczął Przewodniczący Okręgowej Rady KPOIA RP arch. Marek Grosz powitaniem delegatów i pozostałych członków organów okręgowych. Na Zjeździe zabrakło przedstawiciela Krajowej Rady Izby Architektów RP, który w ostatniej chwili odwołał przyjazd.

 

Przebieg obrad:

Po powitaniu przystąpiono do procedur formalnych.

Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali arch. Piotra Brzezińskiego

W skład Prezydium Zjazdu weszli:

● arch. Janusz Mikielski- zastępca Przewodniczącego Zjazdu

● arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz - Sekretarz Zjazdu

 

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Wprowadzono następujące zmiany w stosunku do przewidywanego porządku obrad:

 • dyskusja nad sprawozdaniami miała się odbywać po każdym sprawozdaniu
 • jako pierwsze sprawozdanie miało zostać przedstawione sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej (na prośbę przew. OKR arch. Jerzego Szaflarskiego- z powodów osobistych)

Następnie Zjazd wybrał Komisje Zjazdowe:

 • Komisję Mandatową
 • Komisję Skrutacyjną
 • Komisję Wyborczą
 • Komisję Uchwał i Wniosków

Szczegółowy skład komisji zjazdowych :

 • Komisja Mandatowa: przewodniczący: Krzysztof Andrzejewski, sekretarz: Sylwia Jankowska, członek: Katarzyna Świst-Grodowska
 • Komisja Skrutacyjna: przewodniczący: Jacek Wiśniewski, sekretarz: Agnieszka Popkowska, czlonek: Anna Stasiak
 • Komisja Wyborcza: przewodnicząca: Agata Zielińska, sekretarz: Marta Wdowiak, członek Joanna Czerniakiewicz
 • Komisję Uchwał i Wniosków: przewodnicząca: Ewa Jasińska, sekretarz: Beata Piaskowska, członek: Marina Grzybek

Po ukonstytuowaniu się komisji wygłoszono komunikaty Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków odnośnie godziny zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Na początku zjazdu było obecnych 45 osób na 50 delegatów uprawnionych.

 

Następnie przystąpiono do składania sprawozdań zakończonej kadencji:

 • Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił arch. Jerzy Szaflarski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który w sprawozdaniu pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów okręgowych KPOIA RP. Przewodniczący OKR zwrócił uwagę, że przyczyna problemów finansowych KPOIA nie leży po stronie żadnego z organów, ale jest wynikiem ogólnej sytuacji mniejszej izby, do jakiej należy KPOIA PR.
 • Sprawozdanie z działalności Okregowej Rady KPOIA zostało przedstawione przez Przewodniczącego KPOIA RP arch. Marka Grosza.
 1. Marek Grosz zaznaczył, że sprawozdanie zostało przesłane delegatom wcześniej i nie ma potrzeby czytania go ponownie w całości. W sprawozdaniu znalazły się informacje o najistotniejszych elementach działalności Okręgowej Rady, a także podsumowanie realizacji zadań ustawowych. Przewodniczący Marek Grosz poprosił delegatów o pytania i dyskusję. W ramach odpowiedzi na pytania, odpowiadał i informował delegatów o szczegółach działalności Rady, w tym o intensyfikacji działań mających na celu zwalczanie nagannych zjawisk związanych z autoryzowaniem przez architektów dokumentacji projektowych nie wykonanych przez siebie. poinformował także delegatów o przyczynach zakończenia współpracy z mecenasem Wojciechem Giżyckim. zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową mniejszych izb, do których należy także KPOIA RP i poinformował o znacznym obniżeniu kwoty tzw. redystrybucji otrzymywanej z Izby Krajowej. Poinformował także o działaniach, które mają przynieść zwiększone dofinansowanie OSD KPOIA RP z budżetu centralnego.

 

 • Sprawozdanie finansowe IARP za rok 2021 przedstawił Skarbnik KPOIA RP arch. Janusz Mikielski, który omówił stan finansów KPOIA RP
 • Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił arch. Adam Popielewski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawiła arch. Iwona Zyman-Frydryszek Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
 • Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przedstawiła arch. Marta Górak OROZ KPOIA RP

 

Po prezentacji każdego ze sprawozdań miała miejsce dyskusja, w której delegaci zadawali pytania i poruszali min. następujące tematy:

 • problemy dotyczące finansów KPOIA RP w 2021 r, co skutkuje stratą w wysokości 20 480,- zł, która ma zostać pokryta z wypracowanego funduszu statutowego z lat ubiegłych
 • kwestia zmian w redystrybucji środków dla KPOIA RP z budżetu centralnego
 • przyczyny zakończenia współpracy z mecenasem Wojciechem Giżyckim.
 • ewentualność konfliktu interesów w sprawach prowadzonych przez organy KPOIA z udziałem nowego Mecenasa Rafała Opiołę
 • koszty remontu i wyposażenia nowej siedziby KPOIA
 • kwestia zatrudnienia przez KPOIA RP drugiego pracownika na etat.
 • szkolenia dla członków OSD KPOIA, ich przydatność i ponoszone koszty
 • brak szkoleń i wydarzeń organizowanych przez KPOIA RP dla członków.
 • aktywność poszczególnych członków organów KPOIA RP
 • problem tzw. „podpisywaczy” czyli autoryzowania przez architektów dokumentacji projektowych nie wykonanych przez siebie. Rola poszczególnych organów izby okręgowej w procedowaniu tego rodzaju spraw, procedury, koszty, terminy.

 

 1. odpowiedzi na zadane pytania wystąpili Przewodniczący arch. Marek Grosz i Skarbnik Okręgowej Rady KPOIA arch. Janusz Mikielski, którzy odnieśli się do wyżej wymienionych zagadnień.

 

Po dyskusjach nad sprawozdaniami odbyły się głosowania nad sprawozdaniami.

 • Delegaci przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady KPOIA RP za 2021 rok większością głosów
 • Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady KPOIA RP odbyło się dwukrotnie. W pierwszym głosowaniu głosów za przyjęciem sprawozdania oddano 19, głosów przeciwko oddano 19, a głosów wstrzymujących oddano 6. W związku z brakiem rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu przewodniczący zjazdu ogłosił przerwę, a po przerwie ponowne głosowanie. W drugim głosowaniu za przyjęciem sprawozdania oddano 20 głosów, przeciwko oddano 21 głosów, a głosów wstrzymujących oddano 3. Tym samym uchwała o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Rady KPOIA RP za rok 2021 i udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie nie weszła w życie.
 • Pozostałe uchwały, w tym uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2022 oraz sprawozdania pozostałych organów KPOIA RP i udzieleniu absolutorium ustępującym organom zostały przyjęte większością głosów.

 

Druga część Zjazdu - wybory

W drugiej części Zjazdu odbyło się głosowanie nad propozycjami liczby członków poszczególnych organów, a następnie wybory przewodniczących organów i członków organów oraz wybory delegatów na zjazd krajowy. Wybory poprzedzała prezentacja kandydatów.

 

Wyniki wyborów na przewodniczących i skład poszczególnych organów:

 • Wybrano Przewodniczącą Rady Okręgowej Izby: arch. Małgorzatę Schmidt
 • Wybrano członków Rady Okręgowej Izby : arch. Piotra Kozieja, arch. Piotra Sobocińskiego, arch. Piotra Kołodziejuka, arch. Beatę Piaskowską, arch. Janusza Bałabańskiego, arch. Agatę Zielińską Arch. Janusz Mikielski otrzymując równorzędną ilość głosów jak Agata Zielińska zrezygnował z udziału w Radzie, w związku z tym nie powtarzano głosowania.

 

 • Wybrano Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej : arch. Marka Mischkera
 • Wybrano członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej : arch. Martę Wdowiak-Jendrzejczak , arch. Katarzynę Lebiecką

 

 • Wybrano Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej: arch. Jolantę Budzichowską
 • Wybrano członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej: arch. Macieja Kurasa , arch. Martę Bejenkę-Reszka, arch. Andrzeja Mygę, arch. Wlodzimierza Witwickiego, arch. Ewę Dagny Jasińską, arch. Małgorzatę Kulejewską , arch. Adriannę Tyrakowską, arch. Joannę Czerniakiewicz

 

 • Wybrano Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – arch. Iwonę Zyman -Frydryszek
 • Wybrano członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: arch. Sylwię Jankowską, arch. Natalię Warmbier, arch. Kingę Bujnowską, arch. Monikę Hahn, arch. Marinę Grzybek

 

 • Wybrano Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: arch. Macieja Markowskiego

 

 • Wybrano Delegatów na Krajowy Zjazd Izby Architektów: arch. Małgorzatę Schmidt, arch. Piotra Kołodziejuka, arch. Marka Grosza

 

Na zakończenie zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że złożone wnioski nie spełniają wymogów projektów uchwał i mogą być jedynie przekazane Radzie KPOIA RP jako wolne wnioski. W konsekwencji nie odbyła się dyskusja nad projektami uchwał ani głosowanie projektów uchwał .

Przewodniczący Zjazdu podziękował delegatom za udział i zamknął obrady. Zamknięcie obrad zjazdu nastąpiło o godz. 20:10

 

 

Przewodniczący 

arch. Piotr Brzeziński

Sekretarz

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz